Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2017

Một số vấn đề lí thuyết giảng văn trong "Giảng văn Chinh phụ ngâm" của Đặng Thai Mai

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9709

Tổ chức hoạt động ngoại khóa về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9583

Tổ chức dạy học văn bản thuyết minh (Ngữ văn 8) theo dự án

Mời các bạn tham khảo  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9707

Năng lực giao tiếp và phát triển năng lực giao tiếp trong giảng dạy môn ngoại ngữ

Mời ác bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6417

Sử dụng thơ - ca cách mạng để gây hứng thú cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954 – 1975) lớp 12 trung học phổ thông – chương trình chuẩn

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11404

Nghiên cứu dạy và học Tiếng Pháp du lich tại khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp – Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8987

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47779

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở Trường Trung học cơ sở Việt Nam - Angiêri, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9989

Mô hình quản lý giảng viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội : Đề tài NCKH. CB.04.33

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22511

Phát triển đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cân phát triển nguồn nhân lực

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9763

Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) trong bối cảnh hiện nay

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16542

Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn học thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16333

Quản lý văn hóa tổ chức của các đại học ở Việt Nam

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9563

Đạo hiếu trong giáo dục đạo đức ở Việt Nam hiện nay

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3867

Đổi mới quản lý giáo dục đại học Việt Nam hiện nay

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11788

Đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4729

Tính đặc thù trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11873

Giải pháp cụ thể giải quyết vấn đề bản quyền xây dựng học liệu mở ở Việt Nam

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11586

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đại học : Luận án TS. Luật: 60 38 01

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50835

Quản lý sinh viên nội trú tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11040

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Học viện Hành chính Quốc gia

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10611

Quản lí hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14202

Các biện pháp quản lý công tác đào tạo - bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14408

Thái độ của sinh viên Việt Nam với các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập : Đề tài NCKH

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22900

Quản lý hoạt động tự học của sinh viên hệ từ xa tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14965

Giải pháp tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ theo mô hình đại học nghiên cứu, lấy ví dụ cho trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9710

Quản lý hoạt động tự học của sinh viên hệ từ xa tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14174

Quản lý chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh ở Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN)

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7420

Quản lý chất lượng chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7400

Tổ chức quản lý công tác thông tin - thư viện tại Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu của kiểm định chất lượng đào tạo

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14441

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện tại Trung tâm Thông tin Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8821

Phương pháp kích thích năng lực tư duy cho học sinh phổ thông trong dạy học giải toán : Đề tài NCKH: QS 05 02

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22914

Quản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8827

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh cho sinh viên hệ đào tạo nhiệm vụ chiến lược tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội theo chuẩn đầu ra

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8815

Quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7409

Đánh giá giảng viên đại học theo hướng chuẩn hóa trong giai đoạn hiện nay

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8468

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh cho sinh viên hệ đào tạo nhiệm vụ chiến lược tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội theo chuẩn đầu ra

Mời các bạn xem và tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8815

Quản lý hoạt động dạy học theo chương trình đào tạo bằng kép tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8721

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp khoa tại trường Đại học theo hướng chuẩn hóa

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9514

Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp 11 qua giờ thực hành tiếng Việt

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9539

Tặng và nhận quà: Dễ mà khó

Mời các bạn xem và tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3034

Tận hiến với đời, tận tâm với quê hương

Mời các bạn xem bài tại đây http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24525.

A new natural source of Camphor from Cinnamomum longepetiolatum Costerm. apud Phamh. in Vietnam

mời các bạn xem bài dưới đây

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4712