Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Quản lý văn hóa tổ chức của các đại học ở Việt Nam

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9563

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp khoa tại trường Đại học theo hướng chuẩn hóa

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9514

Quản lý giáo dục hoà nhập cho trẻ tăng động trong trường mầm non hoà nhập

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14191

Mô hình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực

Mời các bạn tham khảo http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16348